patsack.school-sql.edu.pl
Hur har berggrunden bildats


Olika bergarter

Berggrunden i sydvästra Sverige är mellan 1 och 1 miljoner år gammal och har därefter omvandlats kraftigt under den så kallade svekonorvegiska bergskedjebildningen som ägde rum för omkring 1 – miljoner år sedan.

Magmatiska bergarter exempel

Basiska bergarter har bildats av magma med förhållandevis låga halter av kiseldioxid och oftast med ganska höga halter av kalcium, järn och magnesium. De innehåller huvudsakligen en specifik grupp av bergartsbildande mineral, framför allt kalciumrika typer av fältspaten plagioklas och magnesium-järnrika mineral som amfibol och pyroxen.

Vulkaniska bergarter lista

Nedslag av större meteoriter eller små asteroider har åstadkommit ett antal mer eller mindre kraterformade strukturer i den svenska berggrunden, så kallade nedslagskratrar, impaktkratrar eller astroblem. Den största och mest kända är Siljansringen. Läs mer om dessa kratrar på Nedslagskratrar i Sverige. Youtube-videos om Sveriges geologi.

Hur bildas sedimentära bergarter

De storskaliga landformerna beror oftast på vertikala rörelser i berggrunden, medan finskaliga landformer har att göra med inlandsisens påverkan. I geologiskt aktiva områden med ung berggrund kan man ofta se hur topografi och landformer avspeglar den underliggande berggrunden. Särskilt tydligt är det runt aktiva vulkaner, där.

Bergarter sverige

 • [ 1] Islands berggrund Island består av Nordens yngsta berggrund. Ön är en del av den Mittatlantiska ryggen, en spridningszon i Atlanten där flera kontinentalplattor glider ifrån varandra. Islands berggrund består till stor del av basalt, en magmatisk bergart. Sveriges berggrund Sveriges äldsta berggrund är arkeisk och finns i norra Sverige.
  1. Metamorfa bergarter

  Berggrund. Berggrunden utgör det fasta underlaget under de lösa jordavlagringarna. Den vanligaste berggrunden i vårt land är den som brukar kallas urberget. Detta har bildats under en tidrymd av två till tre miljarder år genom magmatiska, sedimentära och metamorfa processer. Främst består berggrunden i Sverige av olika typer av.

  Sedimentära bergarter exempel

   1. Vittring, transport, litifiering 2. Uppsmältning 3. Metamorfos genom tryck och temperatur 4. Avsvalning, Kristallisation Växelverkan mellan de olika typerna av bergarter, magma och sediment kan illustreras med bergartscykeln, som är en beskrivning av det geologiska kretsloppet. Bergartscykeln illustreras i figuren till höger.
 • hur har berggrunden bildats
 • Vad är berggrund

  Plattektonik, egentligen platt- tektonik, (från grekiskans τεκτων,, "en som skapar") är en teori som utvecklats för att förklara fenomenet kontinentaldrift, det vill säga att jordens kontinenter inte är oföränderligt positionerade på jordens yta utan rör sig i förhållande till varandra och ständigt bildar nya kombinationer.
 • Hur bildas sedimentära bergarter
 • Bergarter sverige