patsack.school-sql.edu.pl
Vad är ämnesdidaktisk teori för matematik


Didaktik avser vetenskapen om

  Syftet med en ämnesdidaktisk teori för matematikundervisning är att syste-matisera och förklara undervisning och inlärning av ett ämnesinnehåll • utgående från olika mål och syften, • med hänsyn tagen till olika individers förkunskaper och behov av kunskaper och • utgående från teorier om undervisning och inlärning. De.

Ett av syftena med en ämnesdidaktisk

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället.

En ämnesdidaktisk utmaning är

15 Modsætningsbundet Nuancerende. Vi har alltså utarbetat två ämnesdidaktiska teorier inom det naturvetenskapliga området. Den ena handlar om geometrisk optik (Andersson & Bach, ; Bach, ) och den andra om biologisk evolutionsteori (Andersson & Wallin, ; Wallin, ).
 • vad är ämnesdidaktisk teori för matematik


 • Ämnesdidaktisk forskning ger oss

 • Kurserna Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och

  Ämnesdidaktik är didaktik, undervisningslära, knuten till specifika ämnen såsom filosofididaktik [ 1], matematikdidaktik [ 2], samhällskunskapsdidaktik [ 3] [ 4], slöjddidaktik [ 5] eller yrkesämnenas didaktik [ 6]. Ämnesdidaktiken är central i all lärarutbildning.

  Ämnesdidaktisk forskning ger oss

  Ämnesdidaktik blir därmed läran om konsten att undervisa i ett ämne. Med det senare avses vanligtvis ett undervisningsämne på olika stadier i utbildningsväsendet, till exempel matematik, svenska, samhällskunskap, eller fysik.

  Den forskning som bedrivs inom

  Dess hemvist är Enheten för ämnesdidaktik vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Närmare bestämt är det lärare och forskare vid avdelningen för naturvetenskap som står bakom den nya serien, som är en fortsättning på de tidigare 'Elevperspektiv' och 'Na-spektrum'. Huvudambitionen är att lämna bidrag till utveckling av natur-.

   Det kan tolkas som att

  ämnen/ämnesområden skall struktureras så att de omfattar såväl frågor om vad undervisningen i skolan och lärandet skall handla om som betingelserna för att ett lärande skall ske hos elever. (s. ) I Läroplanskommitténs betänkande (SOU ) Skola för bildning.

  Området använder främst samhällsvetenskapliga

 • Den professionella förskolläraren ska kunna välja teori-informeratupplägg och kunna motivera varför just detta valet gjorts. För att kunna motivera val av teori-informerade upplägg är det viktigt att ha kännedom om det teoretiska landskapet och kunna placera teorierna vi prövat i utbildningsprogrammet Undervisning i förskolan, så att de inte svävar fritt.


 • Området använder främst samhällsvetenskapliga